CONTABILITATE – EXPERTI CONTABILI


 

1.O societate are un departament de cercetare care dezvoltă, în cursul exerciţiului N, două proiecte, pe care le vom numi proiectul X şi proiectul Y. In cazul proiectului X, întreprinderea nu poate demonstra încă fezabilitatea acestuia, în ceea ce priveşte însă proiectul Y, acesta îndeplineşte, chiar de la începutul exerciţiului N, condiţiile pentru recunoaşterea unei cheltuieli de dezvoltare.

În exerciţiul N, cheltuielile departamentului, în u.m., au fost următoa­rele:

                                                                                                          – u.m. –

 

Informaţii

Cheltuieli generale

Proiectul X

Proiectul Y

Cheltuieli materiale şi servicii

600

5.000

3.000

Cheltuieli cu personalul:

 

 

 

– directe

 

3.500

1.500

– salariul conducătorului de departament

1.000

– personal administrativ

2.000

 

 

Cheltuieli generale:

 

 

 

– directe

1.200

800

– indirecte

500

400

400

 

 

Conducătorul de departament consumă 10% din timpul de lucru pentru proiectul X şi 20%, pentru proiectul Y.

Să se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate de depar­tamentul de cercetare pentru cele două proiecte, în conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009.

 

Rezolvare:

 Proiectul X este considerat activitate de cercetare, iar cheltuielile anga­jate afectează rezultatul exerciţiului curent.

 Proiectul Y constituie activitate de dezvoltare, iar criteriile de capita­lizare sunt îndeplinite de la l ianuarie.

 Cheltuielile de dezvoltare (activ) = Costurile directe şi indirecte + Cota-parte aferentă proiectului din salariul conducătorului de depar­tament = 3.000 u.m. + 1.500 u.m. + 800 u.m. + 400 u.m. + 1.000 u.m. x 20% = 5.900 u.m.

 

2. O societate a realizat cu ajutorul informaticienilor săi un program de gestiune a stocurilor. Cheltuielile ocazionate de realizarea acestui pro­gram au fost distribuite astfel:

       în perioada 01.06-30.06.N: pentru studiul prealabil 2.000 u.m.;

       în perioada 01.07-18.07.N: pentru analiza funcţională 8.000 u.m.;

       în perioada 19.07-29.07.N: pentru analiza organică 11.000 u.m.;

       în perioada 30.07-10.09.N: pentru programare 18.000 u.m.;

       în perioada 11.09-20.09.N: pentru teste 1.000 u.m.;

       în perioada 21.09-29.09.N: pentru întocmirea documentaţiei nece­sare utilizatorilor 800 u.m.; şi

–    în perioada 30.09-25.10.N: pentru formarea personalului 600 u.m.
La sfârşitul analizei funcţionale, managerii apreciază că proiectul are şanse mari de reuşită şi hotărăsc continuarea acestuia.

Să se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate pentru elabora­rea programului informatic, în conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009.

Rezolvare:

       studiul prealabil – fază de cercetare, fiind recunoscută ca o cheltuială a perioadei (afectează rezultatul);

       analiza funcţională – ar aparţine fazei de dezvoltare, însă nu sunt îndeplinite criteriile de capitalizare; prin urmare, este recunoscută ca o cheltuială a perioadei (afectează rezultatul);

       analiza organică, programarea, testarea, întocmirea documentaţiei

       faze de dezvoltare; valoarea activului = 11.000 u.m. + 18.000 u.m. + 1.000 u.m. + 800 u.m. = 30.800 u.m.;

       formarea personalului determină cheltuieli ulterioare recunoaşterii iniţiale, fiind recunoscute drept cost al perioadei.

3. O societate dezvoltă un nou produs. Centrul de cercetare al societăţii a angajat, în exerciţiul N, în faza de cercetare, cheltuieli de 30.000 u.m. La începutul exerciţiului N+l, s-a demonstrat fezabilitatea tehnică şi comercială a produsului. Cheltuielile angajate în N+l au fost: cheltuieli cu personalul 10.000 u.m. si taxe legale pentru înregistrarea brevetului 8.000 u.m. în N+2, s-au cheltuit 12.000 u.m. pentru a apăra socie­tatea într-un proces de urmărire legală împotriva recunoaşterii breve­tului.

Să se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate în exerciţiile N, N+l şi N+2, în conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009.

Rezolvare:

       exerciţiul N – faza de cercetare este recunoscută ca o cheltuială a perioadei, deci afectează rezultatul exerciţiului;

       exerciţiul N+l – fază de dezvoltare, criterii de capitalizare îndepli­nite; valoarea activului = 10.000 u.m. + 8.000 u.m. = 18.000 u.m.;

       exerciţiul N+2 – cheltuielile de 12.000 u.m. efectuate pentru a apăra societatea într-un proces de urmărire legală împotriva recunoaşterii brevetului reprezintă cheltuieli ulterioare recunoaşterii iniţiale, fiind recunoscute drept costuri ale perioadei.

 

4. O societate deţine o categorie de imobilizări necorporale achiziţionate la închiderea exerciţiului N-2 cu 50.000 u.m. Imobilizările se amor­tizează linear începând cu l ianuarie N-1, pe o durată de 5 ani. La 31 de­cembrie N, conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobilizărilor. Având în vedere incertitudinile cu privire la fezabilitatea economică a procesului de producţie, valoarea justă a imobilizărilor necorporale este estimată la 15.000 u.m. La 31 decembrie N+l, ţinând cont de faptul că s-a reuşit perfecţionarea procesului de producţie, imobilizările sunt din nou reevaluate. Valoarea justă este estimată la 60.000 u.m. Se foloseşte ca procedeu de reevaluare anularea amortizării cumulate şi reevaluarea valorii nete.

Să se contabilizeze reevaluarea în conformitate cu IAS 38 „Imobilizări necorporale”. Pierderile de valoare se vor contabiliza prin metoda di­minuării valorii activelor.

 

Rezolvare:

I.    La31.12.N:

a) Cost  la 01.01.N-1                                                                50.000 u.m.

Amortizare cumulată pe 2 ani (N-1 şi N) =  2 ani x 50.000 u.m. / 5 ani         20.000 u.m.

=    Valoare rămasă la 31.12.N                                                                                  30.000 u.m.

Anularea amortizării cumulate:

Amortizări privind                           =                      Imobilizări       20.000 u.m.

imobilizările                                                      necorporale

necorporale

b)   Diferenţă negativă din reevaluare  = Valoare justă la 31.12.N                15.000 u.m.

–   Valoare rămasă la 31.12.N                                                                      30.000 u.m.

                                                                                                        -15.000 u.m.,  recunoscută ca o cheltuială:

Cheltuieli cu deprecierea     =                                  Imobilizări       15.000 u.m.

imobilizărilor necorporale                                       necorporale

II.  La31.12.N+l:

Valoare justă la 31.12.N                                                                                15.000 u.m.

–        Amortizare aferentă anului N+l = 15.000 u.m. / 3 ani                  5.000 u.m.

=    Valoare rămasă la 31.12.N+1                                                                10.000 u.m.

a)      Anularea amortizării cumulate:

Amortizări privind                           =                      Imobilizări         5.000 u.m.

imobilizările                                                      necorporale

necorporale

b)      Diferenţă pozitivă din reevaluare  = Valoare justă la 31.12.N+1    60.000 u.m.

–   Valoare rămasă la 31.12.N+1                                                            10.000 u.m.

                                                                                                                   50.000 u.m.,  recunoscută astfel:

 

–     15.000 u.m. ca venit care să compenseze cheltuiala anterioară;

    – restul de 50.000 u.m. – 15.000 u.m. = 35.000 u.m. în capitalurile proprii, la rezerve din reevaluare:

 

Imobilizări necorporale  =                     %                                       50.000 u.m.

             Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor       15.000 u.m.

Rezerve din reevaluare                             35.000 u.m.

 

5. O societate deţine o categorie de imobilizări necorporale achiziţionate la închiderea exerciţiului N-2 cu 50.000 u.m. Imobilizările se amortizează linear începând cu l ianuarie N-1, pe o durată de 5 ani. La 31 decembrie N, conducerea întreprinderii decide reevaluarea imo­bilizărilor. Având în vedere incertitudinile cu privire la fezabilitatea economică a procesului de producţie, valoarea justă a imobilizărilor necorporale este estimată la 15.000 u.m. La 31 decembrie N+1, ţinând cont de faptul că s-a reuşit perfecţionarea procesului de producţie, imobilizările sunt din nou reevaluate. Valoarea justă este estimată la 60.000 u.m. Se foloseşte ca procedeu de reevaluare reevaluarea valorii brute şi a amortizării cumulate.

Să se contabilizeze reevaluarea în conformitate cu IAS 38 „Imobilizări necorporale”. Pierderile de valoare se vor contabiliza prin metoda di­minuării valorii activelor.

Rezolvare:

I.    La31.12.N:

           Cost la 01.01.N-1                                                                                         50.000 u.m.

           Amortizare cumulată pe 2 ani =  2 ani x 50.000 u.m. / 5 ani          20.000 u.m.

=    Valoare rămasă la 31.12.N                                                               30.000 u.m.

•  Coeficient de reevaluare

      = Valoare justă la 31.12.N / Valoare rămasă la 31.12.N = 15.000 u.m. / 30.000 u.m. = 0,5

Valoare brută actualizată = 50.000 u.m. x 0,5                                  25.000 u.m.

Valoare brută iniţială_____________________________________         50.000 u.m.

=  Diferenţă negativă din reevaluare aferentă valorii brute                      -25.000 u.m.

•  Amortizare cumulată actualizată = 20.000 u.m. x 0,5                           10.000 u.m.

•  Amortizare cumulată iniţial                                                                               20.000 u.m.
=  Diferenţă negativă din reevaluare aferentă amortizării cumulate          -10.000 u.m.

%                                      =                      Imobilizări necorporale       25.000 u.m.

Cheltuieli cu deprecierea imobilizărilor necorporale                   15.000 u.m.

Amortizarea imobilizărilor necorporale                                         10.000 u.m.

La sfârşitul anului N, imobilizările necorporale figurează în bilanţ cu 25.000 u.m. valoare brută actualizată – 10.000 u.m. amortizare cumu­lată actualizată = 15.000 u.m., adică valoarea justă la 31.12.N.

II.  La 31.12.N+1:

•       Valoare brută actualizată la 31.12.N                                           25.000 u.m.

•       Amortizare cumulată (10.000 u.m. amortizare cumulată actualizată, respectiv soldul contului Amortizarea imobilizărilor necorporale la 31.12.N + amortizarea anului N+l = valoarea rămasă / numărul de ani rămaşi

= (25.000 u.m. – 10.000 u.m.) / 3 ani = 5.000 u.m.)                      15.000 u.m.

=    Valoare rămasă la 31.12.N+1                                                10.000 u.m.

           Coeficient de reevaluare = Valoare justă la 31.12.N+1 / Valoare rămasă la 31.12.N+1

                           = 60.000 u.m. / 10.000 u.m. = 6

•        Valoare brută actualizată = 25.000 u.m. x 6                                      150.000 u.m.

•       Valoare brută iniţială                                                                                       25.000 u.m.
=    Diferenţă pozitivă din reevaluare aferentă valorii brute                         +125.000 u.m.

•       Amortizare cumulată actualizată = 15.000 u.m. x 6                             90.000 u.m.

•       Amortizare cumulată iniţial                                                                            15.000 u.m.
=    Diferenţă pozitivă din reevaluare aferentă amortizării cumulate =      +75.000 u.m.

Creşterea valorii imobilizărilor necorporale cu 125.000 u.m. este recu­noscută astfel:

       15.000 u.m. ca venit care să compenseze cheltuiala anterioară;

       75.000 u.m. drept creştere a amortizării;

       restul de 125.000 u.m. – 15.000 u.m. – 75.000 u.m. = 35.000 u.m.

       în capitalurile proprii, respectiv la rezerve din reevaluare:

Imobilizări necorporale     =           %                                                                              125.000 u.m.

     Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor       15.000 u.m.

 Rezerve din reevaluare                                                                   35.000 u.m.

Amortizarea imobilizărilor necorporal                                  75.000 u.m.

 

6. Stocul mărfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m. (1.000 bucăţi x 400.000 u.m./bucată). în luna noiembrie, acest stoc este afectat de următoarele operaţii:

       4 noiembrie: o ieşire de 400 bucăţi;

       10 noiembrie: o intrare de 500 bucăţi la un cost de 410.000 u.m./bucată;

       17 noiembrie: o ieşire de 400 bucăţi;

       25 noiembrie: o intrare de 200 bucăţi la un cost de 414.000 u.m./bucată;

       30 noiembrie: o ieşire de 800 bucăţi.

Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipoteză) este de 400.000 u.m./bucată.

Să se întocmească fişa stocului în cazul în care se utilizează costul mediu ponderat al perioadei precedente.

Rezolvare:

Fişa stocului în cazul în care se utilizează costul mediu ponderat al perioadei precedente se prezintă astfel:

 

Data

Intrări

Ieşiri

Stoc

 

 

Q

Cost unitar

Cost total mii u.m.

Q

Cost unitar

Cost total mii u.m.

Q

Cost unitar

Cost total mii u.m.

01/11

 

 

 

 

 

 

1.000

400.000

400.000

04/11

 

 

 

400

400.000

160.000

600

400.000

240.000

10/11

500

410.000

205.000

 

 

 

1.100

400.000

440.000

17/11

 

 

 

400

400.000

160.000

700

400.000

280.000

25/11

200

414.000

82.800

 

 

 

900

400.000

360.000

30/11

 

 

 

800

400.000

320.000

100

400.000

40.000

 

7. Stocul mărfii M la l noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m. (1.000 bucăţi x 400.000 u.m./bucată). în luna noiembrie, acest stoc este afectat de următoarele operaţii:

     4 noiembrie: o ieşire de 400 bucăţi;

     10 noiembrie: o intrare de 500 bucăţi la un cost de 410.000 u.m./bu­cată;

     17 noiembrie: o ieşire de 400 bucăţi;

     25 noiembrie: o intrare de 200 bucăţi la un cost de 414.000 u.m./bu­cată;

     30 noiembrie: o ieşire de 800 bucăţi.

Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipoteză) este de 400.000 u.m./bucată.

Să se întocmească fişa stocului în cazul în care se utilizează costul mediu ponderat calculat după fiecare intrare.

Rezolvare:

Costul mediu ponderat:

   calculat la 10 noiembrie:

 

     [(1.000 – 400) x 400.000]+ (500 x 410.000)  

        ––––––––––––––––          = 404.545 u.m./ buc.

          (l .000-400)+ 500

 

   calculat la 25 noiembrie:

 

[(l .000-400+ 500-400) x 404.545] + (200 x 414.000)

   ––––––––––––––––––––––––––    = 406.646 u.m. / buc.

(l .000 – 400 + 500 – 400) + 200

 

Fişa stocului în cazul în care se utilizează costul mediu ponderat cal­culat după fiecare intrare se prezintă astfel:

 

 

Data

Intrări

Ieşiri

Stoc

Q

Cost unitar

Cost total mii u.m.

Q

Cost unitar

Cost total mii u.m.

Q

Cost unitar

Cost total mii u.m.

01/11

 

 

 

 

 

 

1.000

400.000

400.000

04/11

 

 

 

400

400.000

160.000

600

400.000

240.000

10/11

500

410.000

205.000

 

 

 

1.100

404.545

444.995,5

17/11

 

 

 

400

404.545

161.818

700

404.545

283.181,5

25/11

200

414.000

82.800

 

 

 

900

406.646

365.981,4

30/11

 

 

 

800

406.646

325.316,8

100

406.646

40.664,6

 

8. Stocul mărfii M la l noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m. (1.000 bucăţi x 400.000 u.m./bucată). în luna noiembrie, acest stoc este afectat de următoarele operaţii:

       4 noiembrie: o ieşire de 400 bucăţi;

       10 noiembrie: o intrare de 500 bucăţi la un cost de 410.000 u.m./bucată;

       17 noiembrie: o ieşire de 400 bucăţi;

       25 noiembrie: o intrare de 200 bucăţi la un cost de 414.000 u.m./bucată;

       30 noiembrie: o ieşire de 800 bucăţi.

Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipoteză) este de 400.000 u.m./bucată.

Să se întocmească fişa stocului în cazul în care se utilizează metoda FIFO.

Rezolvare:

Fişa stocului în cazul în care se utilizează FIFO se prezintă astfel:

 

 

Data

Intrări

Ieşiri

Stoc

Q

Cost unitar

Cost total mii u.m.

Q

Cost unitar

Cost total mii u.m.

Q

Cost unitar

Cost total mii u.m.

01/11

 

 

 

 

 

 

1.000

400.000

400.000

04/11

 

 

 

400

400.000

160.000

600

400.000

240.000

10/11

500

410.000

205.000

 

 

 

600

400.000

240.000

 

 

 

 

 

 

 

500

410.000

205.000

17/11

 

 

 

400

400.000

160.000

200

400.000

80.000

 

 

 

 

 

 

 

500

410.000

205.000

25/11

200

414.000

82.800

 

 

 

200

400.000

80.000

 

 

 

 

 

 

 

500

410.000

205.000

 

 

 

 

 

 

 

200

414.000

82.800

30/11

 

 

 

200

400.000

80.000

100

414.000

41.400

 

 

 

 

500

410.000

205.000

 

 

 

 

 

 

 

100

414.000

41.400

 

 

 

 

9. O societate prestează servicii de curierat pe plan intern şi internaţional. Pe 5 decembrie N, consiliul de administraţie decide ca, începând cu l ia­nuarie N+l, să lichideze activităţile externe. Pe 8 decembrie N, s-a aprobat un plan detaliat pentru aplicarea acestei decizii, în zilele urmă­toare s-a procedat la informarea clienţilor şi a personalului asupra pro­cesului de restructurare.

Se estimează că pentru lichidarea activităţilor externe se vor angaja cheltuieli de 1.000.000 u.m.

Să se verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009.

Rezolvare:

      Există o obligaţie prezentă ca rezultat al unui eveniment trecut: co­municarea deciziei de restructurare clienţilor şi personalului – obli­gaţie implicită deoarece induce aşteptarea că activităţile externe vor fi lichidate.

      Este probabilă o ieşire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: cheltuielile cu lichidarea activităţilor externe.

      Este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a cheltuie­lilor angajate de restructurare: 1.000.000 u.m.

Cheltuieli cu                   =                   Provizioane                   1.000.000 u.m.

provizioane pentru                            pentru restructurare

                 riscuri si ch

 

10. In cursul lunii noiembrie N, societatea a achiziţionat un teren în valoare de 50.000.000 u.m. Pe 1 decembrie N, s-a obţinut un împrumut de 6.000.000 u.m. pe 2 ani la o rată a dobânzii de 5%, plătită la sfârşitul fiecărei luni. împrumutul a fost obţinut special pentru amenajarea tere­nului. Lucrările de amenajare au fost demarate la începutul exerciţiului N+1 şi au continuat pe parcursul întregului exerciţiu.

Să se calculeze costurile împrumuturilor capitalizabile în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatorării”.

Rezolvare:

      Costurile împrumuturilor suportate în exerciţiul N (6.000.000 u.m. x 5% x 1 lună 712 luni = 25.000 u.m.) nu sunt încorporabile deoarece în acest exerciţiu nu s-a procedat la amenajarea terenului.

      Dobânzile încorporabile în exerciţiul N+1 în costul amenajărilor de terenuri sunt: 6.000.000 u.m. x 5% = 300.000 u.m.

 

11. O societate procedează la construirea unei clădiri în care va funcţiona serviciul administrativ. Pentru construcţia clădirii, întreprinderea a obţinut, în N-1, un împrumut bancar de 20.000.000 u.m., la o rată a dobânzii de 6%, plătită la sfârşitul fiecărei luni. împrumutul se ram­bursează integral pe 31 decembrie N.

Pe 30 septembrie N, s-a încheiat construcţia fizică a clădirii. Ea nu poate fi dată însă în funcţiune imediat, întrucât se doreşte decorarea sălilor de conferinţe şi instalarea unor accesorii.

Să se stabilească în ce moment se stopează capitalizarea costurilor împrumuturilor în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatorării”.

Rezolvare:

Activităţile indispensabile realizării clădirii sunt terminate la sfârşitul lunii septembrie N. Dobânzile încorporate în costul clădirii în numele exerciţiului N sunt: 20.000.000 u.m. x 6% x 9 luni / 12 luni = 900.000 u.m.

Costurile împrumuturilor aferente perioadei octombrie-decembrie N (20.000.000 u.m. x 6% x 3 luni / 12 luni = 300.000 u.m.) nu pot fi încorporate deoarece efectuarea decoraţiunilor interioare şi instalarea accesoriilor reprezintă modificări minore, care se realizează după terminarea activităţilor de construcţie.

 

12. La 30.06.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 16.000.000 u.m. pentru a achiziţiona o instalaţie al cărei cost este de 40.000.000 u.m. si care va fi amortizată conform metodei lineare pe o durată de 4 ani.

Să se contabilizeze achiziţia imobilizării, primirea subvenţiei şi trata­mentul subvenţiei în exerciţiul N în conformitate cu IAS 20, ştiind că se foloseşte metoda contabilizării subvenţiei la venituri în avans.

Rezolvare:

Cheltuielile privind amortizările şi veniturile din subvenţii primite, ca şi incidenţa lor asupra rezultatului, se prezintă astfel:

 

Anul

Cheltuieli privind amortizarea

(1)

Venituri din subvenţii primite

(2)

Incidenţa asupra rezultatului

(3) = (l)-(2)

N

-5.000.000

2.000.000

-3.000.000

N+l

-10.000.000

4.000.000

-6.000.000

N+2

-10.000.000

4.000.000

-6.000.000

N+3

-10.000.000

4.000.000

-6.000.000

N+4

-5.000.000

2.000.000

-3.000.000

 

-40.000.000

16.000.000

-24.000.000

Pentru exemplificare, în exerciţiul N vor fi operate următoarele înre­gistrări:

– achiziţia utilajului industrial, la 30.06.N:

Instalaţii,                       =                   Furnizori                   40.000.000 u.m.

mijloace de transport,                               de imobilizări

animale şi plantaţii

– primirea subvenţiei pentru investiţii, la 30.06.N:

Subvenţii de                     =                    Venituri                    16.000.000 u.m.

primit                                                 în avans

–     înregistrarea cheltuielilor privind amortizările, la 31.12.N
(40.000.000 u.m. / 4 ani x 6 luni / 12 luni = 5.000.000 u.m.):

Cheltuieli cu                      =                Amortizarea         5.000.000 u.m.

amortizarea                                       instalaţiilor,

imobilizărilor corporale       mijloacelor de transport,

animalelor şi plantaţiilor

–     virarea unei părţi din subvenţie la veniturile exerciţiului curent, la
31.12.N (16.000.000 u.m. /4 ani x 6 luni /12 luni = 2.000.000 u.m.):

Venituri                         =                Venituri din                    2.000.000 u.m.

în avans                                             subvenţii

pentru investiţii

Reclame

6 Responses to CONTABILITATE – EXPERTI CONTABILI

 1. Maria says:

  aaa,ce bine ca am un expert cu suflet minunat aproape…..si eu lucrez in contabilitate,de cativa ani buni…abia acum insa,cand copilul mi-a mai crescut am inceput sa ma dezvolt si profesional….ei,dar de acum ma bazez pe sfaturi pertinente,sunt sigura! 🙂

  • faramoft says:

   buna. cu mare placere, oricand 🙂

 2. justciovski says:

  Sunteti contabil sau profesor de contabilitate?

  • faramoft says:

   Sunt expert contabil. Problemele care le citesti sunt pentru acces si stagiu in Corpul Exprtilor Contabili si a Contabililor Autorizati din Romania. Hai ca am lamurit problema, sper 🙂

   • justciovski says:

    Chiar sunt reale probleme acestea, se aplica in practica sau doar sunt teorie?

   • faramoft says:

    sunt probleme practice. se aplica … fac parte din metodele de lucru

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

arhipura

inspiratie pentru casa ta moderna

D-ale copilăriei

"Toţi fugim după copilăria noastră. La 12 ani fugim după zmee. Pe urmă fugim după sufletul nostru de copil". (Francis Blanche, 1921 -1974)

Alioşa

File de jurnal

Scherben

franturi...farame...

I'm feeling free RO

Ce nu văd alţii vedem noi

Bucăți de fictiune

A topnotch WordPress.com site

luizapuia

Cuvintele potrivite sunt mereu simple..

Poteci de dor

"Adevărul, pur şi simplu, e rareori pur şi aproape niciodată simplu" - Oscar Wilde

Silent Musae

Nopti albe, zambete si puf de perna

Ieri Azi Maine

Parerea omului obisnuit despre ziua de ieri, care a fost, ziua de azi, pentru ca o traieste, si ziua de maine in care crede cu tarie ca va fi una deosebita.

Daniela Blog

poezie, literatura, calatorie, amuzament

Stropi de suflet

Aurora Georgescu

Subconstientul genial

Speranta noastra spre nemurire

homemadebyelena

homemadebyelena

dear enemy

A topnotch WordPress.com site

Littlebutterfly

un fluture cu aripi colorate

OAMENI ŞI ŞOBOLANI

Ori că ninge, ori că plouă mi se rupe fix în două

AdrianHalpert.com

Jurnalist 24/7. Idei. Opinii. Dezbateri. Life

Q-zone

Despre ce iubește Q.

Zwischen uns sei Wahrheit!

Laborator de idei...

valeriu dg barbu

©valeriu barbu

Zamfir Turdeanu' - un turdean (aproape) ca oricare

Crâmpeie de viaţă, adunate de pe la Turda - Câmpia Turzii şi satele dimprejur

Blogul EDITURII EXCELSIOR ART

CARTEA – PRIETENUL CARE NU TRĂDEAZĂ!

Pentruvoi's Weblog

Blogul reflectiilor despre viata

daniela marin

Motto: Iubirea de cunoastere fara de cunoasterea iubirii este suferinta./The love of knowing without the knowing of love is the suffering itself.

revelatiinesfarsite

Just another WordPress.com site

Popas pentru suflet

Cristian Ionescu

Gabriela Savitsky

Nihil sine Deo

Adrian Mangu

blogger civic și literar

La taifas cu Radu

Cabinet de psihoterapie integrativă dr. Radu Albotă

Zâmbetul Soarelui

Un blog de Sorina Chirilă

prezidenta.wordpress.com/

Persoană fizică

Genunchiul Lumii

blogolumea. strada sforii. poezie pierdută. crochiuri. cotidiene

fotografia cuvântului rostit

fiecare fotografie are o poveste...şi o poezie!

Oleg Chicu

Inima nu poate vorbi...dar din fericire poate scrie

poemsoftherainbow

"Poezia este ochiul care plange. Ea este umarul care plange, ochiul umarului care plange."

Noul cuvânt al vechilor filosofi

Sânt reîncarnarea inspiraţiei marilor poeţi dispăruţi

Literatura si raftul cu carti

Redescopera placerea lecturii

Cogito,ergo sum

Anticii spuneau: "Puterile lumii sunt trei: inteligenta, forta,fericirea"

%d blogeri au apreciat asta: