13. La 30.06.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 16.000.000 u.m. pentru a achiziţiona o instalaţie al cărei cost este de 40.000.000 u.m. şi care va fi amortizată conform metodei lineare pe o durată de 4 ani. Să se contabilizeze achiziţia imobilizării, primirea subvenţiei şi trata­mentul subvenţiei în exerciţiul N în conformitate cu IAS 20, ştiind că se foloseşte metoda deducerii subvenţiilor pentru investiţii din costul activului.

Rezolvare:

Prin aplicarea metodei deducerii subvenţiilor, echipamentul ar fi contabilizat la o valoare de 40.000.000 u.m. – 16.000.000 u.m. = 24.000.000 u.m. Utilizând aceeaşi metodă de amortizare, deprecierile anuale vor fi de:

      în exerciţiul N: 24.000.000 u.m. x 25% x 6 luni /12 luni = 3.000.000 u.m.;

      în fiecare dintre exerciţiile N+l – N+3: 24.000.000 u.m. x 25% = 6.000.000 u.m.;

      în exerciţiul N+4: 24.000.000 u.m. x 25% x 6 luni / 12 luni = 3.000.000 u.m.

Se poate constata că incidenţa asupra rezultatului este similară cu cea relevată de aplicarea primei metode.

Pentru exemplificare, în exerciţiul N vor fi operate următoarele înre­gistrări:

–    achiziţia utilajului industrial, la 30.06.N:

Instalaţii,                                 =                        Furnizori   40.000.000 u.m.

mijloace de transport,                                           de imobilizări

animale şi plantaţii

–    primirea subvenţiei pentru investiţii, la 30.06.N:

Subvenţii de                              =                        Instalaţii,    16.000.000 u.m.

primit                                                mijloace de transport,

animale şi plantaţii

–    înregistrarea cheltuielilor privind amortizările, la 31.12.N
(24.000.000 u.m. / 4 ani x 6 luni / 12 luni = 3.000.000 u.m.):

Cheltuieli cu                               =                    Amortizarea   3.000.000 u.m.

amortizarea                                                     instalaţiilor,

imobilizărilor corporale                              mijloacelor de transport,

animalelor şi plantaţiilor

14. La 10 martie N, o întreprindere obţine o subvenţie de 3.000.000 u.m. pentru finanţarea consumului de apă în luna februarie N. Factura pri­vind consumul de apă al lunii februarie N are o valoare de 10.000.000 u.m. plus TVA 19%.

Să se contabilizeze factura de apă si primirea subvenţiei în conformitate cu IAS 20, ştiind că se foloseşte metoda înregistrării subvenţiilor la venituri.

Rezolvare:

în cazul în care societatea recunoaşte subvenţia la venituri vor fi operate următoarele înregistrări:

–    înregistrarea facturii de apă aferente lunii februarie N:

%                                                 =            Furnizori                 11.900.000 u.m.

Cheltuieli cu                                                                                               10.000.000 u.m.
energia şi apa

TVA deductibilă                                                                                         l .900.000 u.m.

–    primirea subvenţiei de exploatare, la 10 martie N:

Conturi curente       =                        Venituri din                             3.000.000 u.m.

la bănci                                       subvenţii de

exploatare

15. La 10 martie N, o întreprindere obţine o subvenţie de 3.000.000 u.m. pentru finanţarea consumului de apă în luna februarie N. Factura privind consumul de apă al lunii februarie N are o valoare de 10.000.000 u.m. plus TVA 19%.

Să se contabilizeze factura de apă şi primirea subvenţiei în conformitate cu IAS 20, ştiind că se foloseşte metoda deducerii subvenţiei.

Rezolvare:

în cazul în care societatea deduce subvenţia din cheltuielile cu apa vor fi operate următoarele înregistrări:

 

– înregistrarea facturii de apă aferente lunii februarie N:

%                                                =            Furnizori                 11.900.000 u.m.

Cheltuieli cu                                                                                         10.000.000 u.m.
energia şi apa

TVA deductibilă                                                                                        l .900.000 u.m.

 

– primirea subvenţiei de exploatare, la 10 martie N:

Conturi curente       =         Cheltuieli cu                                               3.000.000 u.m.

la bănci                                          energia şi apa

 

16. La 10 martie N, o întreprindere obţine o subvenţie de 3.000.000 u.m. pentru finanţarea consumului de apă în luna februarie N. Factura privind consumul de apă al lunii februarie N are o valoare de 10.000.000 u.m. în anul N+l, administraţia publică a informat întreprinderea că, din motive întemeiate, este obligată să ramburseze integral subvenţia pentru consumul de apă pe care o primise în exerciţiul precedent.

Să se contabilizeze rambursarea subvenţiei în conformitate cu IAS 20.

Rezolvare:

Indiferent de metoda pe care o utilizase societatea pentru contabilizarea subvenţiei primite, rambursarea subvenţiei, în N+l, generează următoarea înregistrare:

Alte cheltuieli        =       Conturi curente                                        3.000.000 u.m.

din exploatare                                      la bănci

 

17. La 30.06.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 16.000.000 u.m. pentru a achiziţiona o instalaţie al cărei cost este de 40.000.000 u.m. şi care va fi amortizată conform metodei lineare pe o durată de 4 ani. Administraţia publică acordă subvenţia cu condiţia angajării a trei absolvenţi pentru o durată minimă de un an. Presupunem că în exer­ciţiul N+l societatea a fost obligată să ramburseze 90% din subvenţia pentru investiţii pe care o primise în exerciţiul precedent.

Să se contabilizeze rambursarea subvenţiei în conformitate cu IAS 20, ştiind că la data primirii sale subvenţia se înregistrase la venituri în avans.

Rezolvare:

Societatea înregistrase, în exerciţiul N, subvenţia primită în postul „Venituri în avans”:

Subvenţia primită în exerciţiul N:                                                 16.000.000 u.m.

Subvenţia virată la venituri în exerciţiul N:                                  2.000.000 u.m. *)

Subvenţia rămasă de virat:                                                           14.000.000 u.m.

     Subvenţia care trebuie rambursată în N+l =

                           16.000.000 u.m. x 90%                                            14.400.000 u.m.

Cheltuiala generată de rambursarea subvenţiei                                    400.000 u.m.

*) 16.000.000 u.m. / 4 ani x 6 luni / 12 luni.

Rambursarea subvenţiei, în exerciţiul N+l, va genera următoarea înregistrare:

%                            =        Conturi curente la bănci      14.400.000 u.m.

Venituri în avans                                             14.000.000 u.m.

Alte cheltuieli de exploatare                                   400.000 u.m.

 

18. La 30.06.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 16.000.000 u.m. pentru a achiziţiona o instalaţie al cărei cost este de 40.000.000 u.m. şi care va fi amortizată conform metodei lineare pe o durată de 4 ani. Administraţia publică acordă subvenţia cu condiţia angajării a trei absolvenţi pentru o durată minimă de un an. Presupunem că în exerciţiul N+l societatea a fost obligată să rambur­seze 90% din subvenţia pentru investiţii pe care o primise în exerciţiul precedent.

Să se contabilizeze rambursarea subvenţiei în conformitate cu IAS 20, ştiind că la data primirii sale subvenţia se dedusese din valoarea activului.

Rezolvare:

Societatea imputase, în exerciţiul N, subvenţia primită asupra costului de achiziţie al utilajului industrial. Rambursarea subvenţiei, în exerciţiul N+l, va genera următoarea înregistrare:

Instalaţii,                      =         Conturi curente      14.400.000 u.m.

mijloace de transport,                                     la bănci

animale şi plantaţii

Amortizarea cumulată care ar fi fost înregistrată în absenţa subvenţiei este recunoscută pe cheltuieli.

 

19.   Se cunosc următoarele informaţii privind exerciţiul încheiat la 31.12.N:

       profit înainte de impozitare: 100.000.000 u.m.;

       impozit pe profit: 30.000.000 u.m.;

       interese minoritare: 5.000.000 u.m.

Dividendele în valoare de 40.000.000 u.m. au fost repartizate astfel: pentru acţiuni ordinare 25.000.000 u.m. şi pentru acţiuni preferenţiale 15.000.000 u.m.

La începutul exerciţiului N, existau în circulaţie 9.000 de acţiuni ordinare. La 30 septembrie N, au fost emise încă 4.000 de acţiuni ordinare.

Să se calculeze rezultatul pe acţiune de bază în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acţiune”.

Rezolvare:

Profit înainte de impozitare                                                               100.000.000 u.m.

–        Impozit pe profit_____________________________ 30.000.000 u.m.

=  Profit după impozitare                        70.000.000 u.m.

          Interese minoritare                                                                                5.000.000 u.m.
=     Profit atribuibil acţionarilor societăţii-mamă                                 65.000.000 u.m.

          Dividende preferenţiale                                                                      15.000.000 u.m.
=     Rezultatul net al exerciţiului

aferent acţiunilor ordinare                                                     50.000.000 u.m.

Numărul mediu ponderat al acţiunilor ordinare în circulaţie în cursul exerciţiului = 9.000 acţiuni + 4.000 acţiuni x 3 luni /12 luni = 10.000 ac­ţiuni.

Rezultatul pe acţiune de bază = 50.000.000 u.m. / 10.000 acţiuni = 5.000 u.m./acţiune.

 

20. In exerciţiul N-1 au fost emise 20.000 de obligaţiuni convertibile în acţiuni ordinare. Valoarea nominală a unei obligaţiuni este de 10.000 u.m./obligaţiune, iar dobânda nominală este de 10%. La data emisiunii obligaţiunilor, s-a stabilit că pe l iulie N+l fiecare 100 obli­gaţiuni pot fi convertite în 105 acţiuni. La începutul exerciţiului N, societatea avea în circulaţie 100.000 acţiuni ordinare. Rezultatul net al exerciţiului N aferent acţiunilor ordinare a fost de 500.000.000 u.m. Cota ipotetică de impozit pe profit este de 25%.

 

Să se calculeze rezultatul pe acţiune de bază şi rezultatul pe acţiune diluat în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acţiune”.

Rezolvare:

Rezultatul pe acţiune de bază = 500.000.000 u.m. / 100.000 acţiuni = 5.000 u.m./acţiune

Calculul rezultatului pe acţiune diluat:

Rezultat de bază                                                                                              500.000.000 u.m.

+ Dobânda economisită

        (20.000 obligaţiuni x 10.000 u.m./obligaţiune x 10%)  20.000.000 u.m.

– Reducerea de impozit de care nu se mai beneficiază

        (20.000.000 u.m. x 25%)_____________________                    5.000.000 u.m.

= Rezultatul diluat                                                                                     515.000.000 u.m.

Acţiuni ordinare în circulaţie:                                                                             100.000 acţiuni

Acţiuni potenţiale (20.000 obligaţiuni x 105 acţiuni /100 obligaţiuni):  21.000 acţiuni
= Numărul total de acţiuni ordinare:                                 121.000 acţiuni

Rezultatul pe acţiune diluat = 515.000.000 u.m. / 121.000 acţiuni = 4.256,19 u.m./acţiune.

 

21.   Se cunosc următoarele informaţii privind societatea X, în exerci­ţiul N:

       rezultatul net al perioadei aferent acţiunilor ordinare: l .200.000 u.m.;

       numărul mediu ponderat de acţiuni ordinare în circulaţie: 500.000 ac­ţiuni;

       valoarea justă medie a unei acţiuni în N: 20 u.m./acţiune;

       în N-1 au fost emise opţiuni pentru cumpărarea a 100.000 acţiuni ordinare la un preţ unitar de 15 u.m./acţiune. Durata de exercitare a opţiunilor: 4 ani. în N-1 si N nu s-au exercitat opţiuni.

Să se calculeze rezultatul pe acţiune diluat în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acţiune”.

Rezolvare:

 

Rezultatul diluat coincide, în acest exemplu, cu cel aferent acţiunilor ordinare: 1.200.000 u.m.

Numărul de acţiuni care ar fi fost emise la valoarea justă = 100.000 ac­ţiuni x 15 u.m./acţiune : 20 u.m./acţiune = 75.000 acţiuni.

Numărul de acţiuni gratuite (diluante) = 100.000 acţiuni – 75.000 ac­ţiuni = 25.000 acţiuni.

Numărul total de acţiuni ordinare (efective şi potenţiale) = 500.000 ac­ţiuni + 25.000 acţiuni = 525.000 acţiuni.

Rezultatul pe acţiune diluat = 1.200.000 u.m. : 525.000 acţiuni = 2,29 u.m./acţiune.

 

 

22.   La închiderea exerciţiului N, activele cuprind:

– un echipament tehnic a cărui valoare netă contabilă este de 10.000 euro; acest echipament a fost achiziţionat la 30.06.N-2;

– un teren achiziţionat la un cost de l .000 euro la 01.04.N-3 şi reeva­luat la 31.12.N-1 la nivelul sumei de 5.000 euro;

– un stoc de materii prime cumpărat la 25.06.N la un cost de 400 euro si depreciat pentru 10% din valoare la închiderea exerciţiului N;

– o creanţă de 2.000 euro privind drepturile asupra unui client străin, corespunzătoare unei vânzări efectuate la 21.10.N;

– suma de 20.000 euro în contul curent la bancă.

Raportul de schimb leu/euro a evoluat astfel:

01.04.N-3   30.06.N-2    31.12.N-1     25.06.N     21.10.N    31.12.N
2,6           3,0             3,3             3,7             3,9            4,0

Să se evalueze elementele prezentate anterior în lei, în conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009.

Rezolvare:

în bilanţul la 31.12.N, elementele prezentate anterior sunt evaluate după cum urmează:

 

 

Elementele bilanţiere

Suma în euro

Cursul de schimb

Suma în lei în care se face conversia

Elemente monetare: convertite la cursul de închidere

 

 

 

Lichidităţi

20.000

4

80.000

Creanţe

2.000

4

8.000

Elemente nemonetare evaluate la costul istoric: convertite la cursul zilei achiziţiei

 

 

 

Echipamente tehnice

10.000

3

30.000

Elemente nemonetare reevaluate sau depreciate: convertite la cursul zilei ajustării de valoare

 

 

 

Terenuri

5.000

3,3

16.500

Materii prime

360*)

4

1.440

        *) 400 euro – 400 euro x 10% = 360 euro

 

23. La 25 noiembrie N, o întreprindere vinde unui client străin produse în valoare de 10.000 euro. Contravaloarea produselor a fost decon­tată la 25 decembrie N. Cursul de schimb leu/euro a evoluat astfel: la 25 noiembrie N, l euro = 3,9 lei, iar la 25 decembrie N, l euro = 4,0 lei.

Să se contabilizeze operaţia de vânzare şi încasarea creanţelor.

Rezolvare:

în contabilitate se vor înregistra următoarele:

–    la 25.1 l.N, vânzarea produselor (10.000 euro x 3,9 lei/euro):

Clienţi                                   =                    Venituri din         39.000 lei

vânzarea produselor

–    la 25.12.N, încasarea creanţei faţă de clienţi (10.000 euro x 4 lei/euro)
şi recunoaşterea diferenţelor de curs valutar (10.000 euro x l leu/euro):

Conturi curente                            =                               %                                              40.000 lei

la bănci                                                               Clienţi                                           39.000 lei

Venituri din diferenţe de curs valutar    1.000 lei

 

24. Pe 15 noiembrie N, societatea românească X a cumpărat materii prime în valoare de 5.000 euro. Plata furnizorilor se efectuează pe 5 februarie N+1. Societatea X îşi închide conturile, în fiecare an, la 31 decembrie. Cursul monedei europene a suportat următoarea evoluţie:

       la 15 noiembrie N: 3,9 lei/euro;

       la 31 decembrie N: 4,01 lei/euro;

       la 5 februarie N+l: 4,0 lei/euro.

Să se contabilizeze operaţia de achiziţie, evaluarea datoriei la inventar şi plata datoriei.

Rezolvare:

în contabilitatea societăţii X vor avea loc următoarele înregistrări:

–   la 15 noiembrie N, cumpărarea stocului de materii prime (5.000 euro x 3,9 lei/euro):

Materii prime                              =                        Furnizori                     19.500 lei

–    la 31 decembrie N, datorii furnizori = 5.000 euro x 4,01 lei/euro = 20.050 lei şi recunoaşterea pierderii din diferenţe de curs valutar (5.000 euro x 0,11 lei/euro):

Cheltuieli din                              =                       Furnizori                           550 lei

diferenţe de curs valutar

–    la 5 februarie N+l, plata furnizorului (5.000 euro x 4 lei/euro) şi recunoaşterea unui câştig din diferenţe de curs valutar (5.000 euro x 0,01 lei/euro):

Furnizori  (19.500 lei + 550 lei)                             =                          %                    20.050 lei

    Conturi curente la bănci           20.000 lei

  Venituri din diferenţe de curs valutar         50 lei

Operaţia a generat o pierdere din diferenţe de curs valutar de 550 lei –50 lei = 500 lei. Din punct de vedere contabil însă fiecare exerciţiu a fost afectat cu diferenţele de curs corespunzătoare:

       exerciţiul N, cu o pierdere din diferenţe de curs de 550 lei;

       exerciţiul N+l, cu un câştig din diferenţe de curs de 50 lei.

 

25. La 15 aprilie N, societatea românească M a acordat un împrumut de 100.000 euro filialei franceze F. Acest împrumut are, de fapt, caracterul unei finanţări permanente. Cursul monedei europene a suportat urmă­toarea evoluţie:

       la 15 aprilie N: 3,8 lei/euro;

       la 31 decembrie N: 4,0 lei/euro.

Să se contabilizeze, la M, acordarea împrumutului şi evaluarea creanţei la închiderea exerciţiului N, în conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009.

Rezolvare:

în contabilitatea societăţii M se vor înregistra următoarele:

–    la 15 aprilie N, acordarea împrumutului (100.000 euro x 3,8 lei/euro):

Imprumuturi                              =                 Conturi curente     380.000 lei

acordate filialelor                                                      la bănci

–    la 31 decembrie N, creanţa este de 100.000 euro x 4 lei/euro = 400.000 lei şi recunoaşterea diferenţelor de curs (100.000 euro x 0,2 lei/euro):

Imprumuturi                              =                     Venituri din         20.000 lei

acordate filialelor                                                  diferenţe de

curs valutar

 

26. La 15 aprilie N, societatea franceză M a acordat un împrumut de 100.000 euro filialei F din România. Acest împrumut are, de fapt, caracterul unei finanţări permanente. Cursul monedei europene a su­portat următoarea evoluţie:

– la 15 aprilie N: 3,8 lei/euro;

– la 31 decembrie N: 4,0 lei/euro.

Să se contabilizeze, la F, primirea împrumutului şi evaluarea datoriei la închiderea exerciţiului N, în conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009.

Rezolvare:

în contabilitatea societăţii F se vor înregistra următoarele:

–    la 15 aprilie N, primirea împrumutului (100.000 euro x 3,8 lei/euro):

 

Conturi curente                            =         Alte împrumuturi   380.000 lei

la bănci                                                  şi datorii asimilate

       la 31 decembrie N, datoria este de 100.000 euro x 4 lei/euro = 400.000 lei şi recunoaşterea diferenţelor de curs (100.000 euro x 0,2 lei/euro):

Cheltuieli din                               =         Alte împrumuturi     20.000 lei

diferenţe de                                               şi datorii asimilate

curs valutar

 

27. Fie societatea M, al cărei capital este format din 5.900 de acţiuni cu valoarea nominală de l .000 u.m. Adunarea generală decide diminuarea capitalului social cu 90.000 u.m. în vederea rambursării către asociaţi.

Să se contabilizeze diminuarea capitalului social.

Rezolvare:

Operaţia generează următoarele înregistrări contabile:

–    diminuarea capitalului social şi înregistrarea datoriei faţă de aso­ciaţi:

1012                                    =                              456                    90.000 u.m.

Capital subscris                                                  Decontări cu

vărsat                                                   acţionarii/asociaţii

privind capitalul

–    plata datoriei faţă de asociaţi:

456                                    =                               512                    90.000 u.m.

Decontări cu                                                  Conturi curente

acţionarii/asociaţii                                                     la bănci

privind capitalul

 

28. Societatea M are capitalul social format din 6.000 de acţiuni cu valoarea nominală de 1.000 u.m. Adunarea generală a asociaţilor decide aco­perirea unei pierderi provenite din exerciţiile trecute în valoare de 10.000 u.m., prin anularea a 10 acţiuni.

Să se contabilizeze diminuarea capitalului social.

 

Rezolvare:

Operaţia de acoperire a pierderii reportate generează următoarea înre­gistrare contabilă:

1012                                     =                              117                    10.000 iun.

Capital subscris                                                     Rezultatul

vărsat                                                              reportat

29.   Societatea X a contractat un împrumut bancar în următoarele condiţii:

       valoarea împrumutului 100.000 u.m.;

       rata împrumutului: 12% (rată anuală);

       durata împrumutului: o lună.

Să se prezinte înregistrările contabile generate de împrumut.

Rezolvare:

împrumutul bancar generează următoarele înregistrări contabile:

– contractarea împrumutului:

512                                    =                              519                 100.000 u.m.

plata dobânzii aferente perioadei de împrumut (100.000 u.m. x 12% x l lună 712 luni):

666                                     =                             512                       1.000 u.m.

rambursarea împrumutului:

519                                    =                              512                 100.000 u.m.

 

30. Presupunem că, la sfârşitul lunii aprilie N, o societate prezintă urmă­toarea situaţie privind taxa pe valoarea adăugată: TVA deductibilă 9.500 u.m., TVA colectată 7.600 u.m.

Să se regularizeze TVA.

TVA de recuperat = 9.500 u.m. – 7.600 u.m. = 1.900 u.m.

– Creanţa privind TVA de recuperat se va contabiliza astfel:

%            =             4426        9.500 u.m.

4427                         7.600 u.m.

4424                              1.900u.m.

– Recuperarea TVA:

512         =             4424        1.900 u.m.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

D-ale copilăriei

"Toţi fugim după copilăria noastră. La 12 ani fugim după zmee. Pe urmă fugim după sufletul nostru de copil". (Francis Blanche, 1921 -1974)

Alioşa

File de jurnal

valeriedavies

Author of The Sound of Water and other books

Scherben

franturi...farame...

NBA.com | Hang Time Blog

The official news blog of NBA.com with commentary and analysis from NBA.com's staff of writers.

Grist

A nonprofit news org for people who want a planet that doesn’t burn and a future that doesn’t suck.

Swetlanna

I’m not a stop along the way. I’m a destination.

I'm feeling free RO

Ce nu văd alţii vedem noi

Bucăți de fictiune

A topnotch WordPress.com site

luizapuia

Cuvintele potrivite sunt mereu simple..

Kuvinte

Life is like a box of chocolates,you never know what you gonna get!

Dor De Dragoste

Despre viaţă. Proză, poezie şi imagini

Poteci de dor

"Adevărul pur şi simplu, e rareori pur şi aproape niciodată simplu" - Oscar Wilde

Carolyne - Blog

"We don't remember days we remember moments"

philippetrebaul1blog

Pour prétendre recevoir, il faut savoir donner / To claim to receive, it is necessary to know how to give.

robotul | the robot

idioți | idiots

Silent Musae

Nopti albe, zambete si puf de perna

Bursucel's Blog

Is something wrong if you are always right... Isn't?

Ieri Azi Maine

Parerea omului obisnuit despre ziua de ieri, care a fost, ziua de azi, pentru ca o traieste, si ziua de maine in care crede cu tarie ca va fi una deosebita.

Daniela Blog

poezie, literatura, calatorie, amuzament

Stropi de suflet

Aurora Georgescu

morningcoffee.ebloguri.ro/

Cuvinte dintr-o ceasca de cafea

Subconstientul genial

Speranta noastra spre nemurire

naomikko

Have a great journey.

Hipertensiv

Offending stupid people since 1-st of August 2013 : „Nu te îngrijora de ceea ce gândesc oamenii - nu li se întâmplă prea des.”

Davidionel's Blog

Just another WordPress.com weblog

Zugrăveli Interioare, Amenajări Case, Renovări Apartamente Bucureşti şi Constanţa - 0764.833.879 / 0734.633.357

Echipa noastră execută servicii coerioare, design, renovări şi reparaţii, finisaje pentru apartamente, case, vile, spaţii comerciale, birouri, instalaţimplete de amenajări interioare şi exti electrice, termice şi sanitare, precum şi servicii de mentenanţă. Amenajări interioare – finisaje, renovări, tencuieli interioare, zugrăveli, placări pereţi şi plafoane gips-carton (rigips), placări gresie şi faianţă, parchet, izolaţii fonice şi termice, montat uşi, execuţie mobilier, servicii de design etc.

racoltapetru6

Just another WordPress.com site

dear enemy

A topnotch WordPress.com site

MagicwordsLily

Dream without fear, live without limits

Littlebutterfly

un fluture cu aripi colorate

OAMENI ŞI ŞOBOLANI

Ori că ninge, ori că plouă mi se rupe fix în două

Despues del sexo Blog

Siempre existe tiempo para todo

Poems, stories, paintings and more by Sharmishtha Basu

(Agnijaat, Agnishatdal, Agnijashatadalama, Indie Adda)

Guitarmonk

Best Guitar Classes in Delhi NCR | Learn Guitar Lessons

Yamaha RX 100, Yamaha RX 100 History, Reviews

Yamaha RX 100 the legend in Indian roads.Yamaha RX 100 was one of the successors from Yamaha.Yamaha rx100 History, Yamaha rx 100 Reviews, Kerala, India.

World Without Winter

A wanderlust spirit craving for travel

Keira Lennox

real-life beauty & style.

graceandivy.wordpress.com/

Sharing my creative journey...

CORINA CRETU

Comisar European pentru Politici Regionale

%d blogeri au apreciat asta: