Auditul statutar și alte misiuni de certificare


46. Câte opinii se pot înscrie în raportul de audit asupra situaţiilor financiare ale unei bănci:

a) patru; b) una; c) depinde de numărul elementelor probante.

 Raspuns: b) una;

55. Misiunea de examinare a informaţiilor financiare previzionale: caracteristici.

Raspuns: Standardul International pentru Angajamente de Asigurare (ISAE) nr. 3400 stabileste procedurile si principiile fundamentale cât si modalitãtile de aplicare a lor, în cazul misiunilor de examinare asupra unor informatii financiare previzionale cuprinzând atât previziuni – cele bazate pe cele mai plauzibile ipoteze, cât si proiectii – cele bazate pe ipoteze teoretice. Nu intrã sub incidenta acestui standard examenul informatiilor financiare previzionale exprimate în termeni generali ca, de exemplu, prezentarea fãcutã conducerii întreprinderii în raportul anual.

Într-o misiune de examinare a informatiilor financiare previzionale auditorul trebuie sã reuneascã elemente probante suficiente si adecvate care sã-i permitã sã aprecieze dacã:

ipotezele cele mai plauzibile retinute de conducerea întreprinderii ca bazã a informatiilor financiare previzionale sunt rezonabile si, atunci când la bazã au stat ipoteze teoretice, acestea sunt coerente cu obiectivul informatiilor financiare previzionale;

-informatiile financiare previzionale sunt suficiente;

-informatiile financiare previzionale sunt corect prezentate, dacã toate ipotezele semnificative sunt descrise în notele anexe, si rezultã clar cã este vorba de ipotezele cele mai plauzibile sau de ipoteze teoretice;

-informatiile financiare previzionale sunt pregãtite într-o manierã coerentã cu situatiile financiare istorice.

1. Tipul de opinie

2. Acceptarea misiunii

Înainte de acceptarea unei misiuni de examen al informatiilor financiare previzionale auditorul va tine seama de:

-utilizarea prevãzutã a acestor informatii;

-destinatia informatiilor (generalã sau restrânsã);

-natura ipotezelor (estimãrile cele mai plauzibile sau ipoteze teoretice);

-perioada acoperitã de aceste informatii.

Auditorul nu trebuie sã accepte o misiune, sau sã nu o continue, atunci când este evident cã ipotezele sunt irealiste, sau când informatiile financiare previzionale nu vor fi adecvate scopurilor pentru care ele au fost pregãtite.

Auditorul si clientul trebuie sã convinã termenii misiunii;

-este în interesul ambilor ca sã existe o scrisoare de misiune sau un contract cu clauze clare pentru a preveni orice neîntelegere.

3. Cunoasterea activitãtilor întreprinderii

Auditorul trebuie sã obtinã un nivel suficient de cunostinte despre activitãtile întreprinderii pentru a aprecia dacã au fost avute în vedere toate ipotezele semnificative pentru pregãtirea informatiilor financiare previzionale.

Auditorul se va familiariza cu procesul urmat de întreprindere pentru pregãtirea informatiilor financiare previzionale ca de exemplu:

-controalele interne asupra sistemului folosit pentru pregãtirea informatiilor financiare previzionale cât si competenta si experienta persoanelor însãrcinate cu elaborarea acestora;

-natura documentatiei pregãtitã din care rezultã ipotezele retinute de cãtre conducerea întreprinderii;

Informatiile financiare previzionale referindu-se la actiuni si evenimente care nu sunt încã produse si care ar putea sã nu se mai producã; elementele pe care se sprijinã informatiile financiare provizionale fiind viitoare, sunt speculative prin natura lor. Auditorul nu este deci în mãsurã sã emitã o copie în ce priveste realizarea concluziilor reiesite din informatiile financiare previzionale. Auditorul va emite o opinie asupra caracterului rezonabil al ipotezelor retinute de conducere dar aceasta nu poate avea decât un nivel de asigurare moderatã.

Dacã auditorul estimeazã cã a atins un nivel de asigurare suficient, el poate exprima o opinie pozitivã asupra ipotezelor.

-gradul de folosire a tehnicilor statistice, matematice sau asistate de calculator;

-metodele utilizate pentru elaborarea si aplicarea ipotezelor;

-nevoile utilizatorilor; de exemplu, informatiile financiare provizionale pot fi pregãtite pentru obtinerea unui împrumut si perioada de timp se poate referi la durata de rambursare a împrumutului.

-exactitatea informatiilor financiare previzionale pregãtite în exercitiile anterioare si motivele abaterilor semnificati ve fatã de realizãri.

Auditorul trebuie totodatã sã stabileascã în ce mãsurã informatiile financiare istorice ale întreprinderii sunt fiabile. El va stabili, de exemplu, dacã informatiile financiare istorice au fãcut obiectul unui audit sau al unui examen limitat si dacã acestea au fost pregãtite pe baza principiilor contabile recunoscute. Când un raport de audit sau de examen limitat al informatiilor financiare istorice a fost modificat (calificat), auditorul va acorda atentie incidentelor asupra examenului informatiilor financiare previzionale.

4. Perioada acoperitã

5. Proceduri folosite

La stabilirea naturii, calendarului si întinderii procedurilor de examen auditorul tine seama de:

-probabilitatea unor anomalii semnificative;

-cunostintele si experienta acumulate în timpul unor misiuni precedente;

-competentele persoanelor care pregãtesc informatiile financiare previzionale;

-impactul rationamentului profesional al celor care au elaborat informatiile financiare previzionale;

-gradul de adecvare si fiabilitatea datelor si calculelor care au condus la informatii financiare previzionale.

Auditorul trebuie sã obtinã o scrisoare de afirmare din partea conducerii întreprinderii cu privire la:

-utilizarea prevãzutã pentru informatiile financiare previzionale;

-exhaustivitatea ipotezelor semnificative retinute;

-acceptarea responsabilitãtii pentru informatiile financiare previzionate.

6. Raportarea asupra misiunii

Raportul auditorului asupra informatiilor financiare previzionale trebuie sã cuprindã elementele urmãtoare:

-titlul;

-destinatarul;

-identificarea informatiilor financiare previzionale;

-referirea la Standardele Internationale de Audit sau la normele sau practicile nationale aplicabile examenului informatiilor financiare previzionale;

-mentiuni privind responsabilitatea conducerii întreprinderii pentru informatiile financiare previzionale si ipotezele retinute pentru acestea;

-o referire la gradul de difuzare (generalã sau restrânsã) a informatiilor financiare previzionale;

-exprimarea unei asigurãri negative cã ipotezele constituie o bazã rezonabilã pentru informatiile financiare previzionale;

-o opinie care sã indice cã informatiile financiare previzionale au fost corect pregãtite, pe baza ipotezelor descrise, si-au fost prezentate conform unui referential contabil recunoscut;

68. Interesul propriu – ameninţare la adresa independenţei.

Raspuns:Interesul propriu devine o amenintare la adresa independentei atunci când un cabinet, o societate sau membrii acestora ar putea beneficia de un interes (participare) financiar din partea clientului sau daca un interes propriu al acestor cabinete ar intra în conflict cu clientul respectiv (exemple: participare financiara directa sau indirecta la capitalul propriu, un împrumut sau o garantie la sau de la un client, onorarii totale provenind de la un singur client, relatii de afaceri cu clientul, potentiala angajare ca salariat al clientului, onorarii neprevazute în contractul de audit)

73. Protejarea independenţei prin normele legale şi profesionale.

 Raspuns: Natura masurilor de protejare care urmeaza a fi aplicate va varia în functie de împrejurari.Aceste masuri se impart în trei categorii:

   masuri de protejare create de profesie, legislatie sau reglementari;

   masuri de protejare stabilite în cadrul contractului încheiat cu clientul beneficiar al serviciilor profesionale;

   masuri de protejare stabilite în cadrul propriilor sisteme si proceduri ale cabinetelor/societatiilor.

13. In vederea evaluarii riscurilor legate de control intocmiti un chestionar pentru evaluarea controlului intern.

 Raspuns: Auditorul trebuie convins ca entitatea isi va continua activitatea si in viitor. Aceasta implica nu numai evaluarea pozitiei prezente a companiei ci si evaluarea resurselor adecvate pentru a continua activitatea pe o perioada de 12 luni de la data bilantului.

Auditorul trebuie sa evalueze gradul de adecvare a mijloacelor prin care administratorii s-au asigurat ca:

a)                            Este adecvat sa adopte principiul continuitatii activitatii la intocmirea situatiilor financiare, si,

b)                             Situatiile financiare cuprind prezentarile, daca exista astfel de prezentari, referitoare la continuitatea activitatii, necesare pentru a oferi o imagine fidela.

Auditorul trebuie sa obtina informatii despre administratori si sa examineze informatiile disponibile, si, avand in vedere perioada viitoare careia administratorii i-au acordat o atentie deosebita la evaluarea continuitatii activitatii, auditorul trebuie sa stabileasca si sa documenteze gradul de preocupare (daca exista) privind capacitatea clientului de a-si continua activitatea. La stabilirea gradului de preocupare, auditorii trebuie sa aiba in vedere toate informatiile relevante de care au luat cunostinta in timpul auditului.

Procedurile minimale de audit contin proceduri specifice referitoare la continuitatea activitatii astfel:

1. Se obtin prognoze ale fluxurilor de numerar, ale contului de profit si pierdere si ale bilantului (daca exista). Se analizeaza si se documenteaza:– rentabilitatea– evolutia fluxurilor de numerar;

2. Se consulta directorii si se revizuiesc informatiile obtinute deja in timpul procesului de audit.

3. Se analizeaza si se documenteaza factori precum:

– comenzi de vanzare /pierderea unor clienti importanti;

– probabilitatea ca personalul sa ramana la dispozitia societatii, precum si ca societatea sa continue sa aiba acces la bunuri si servicii necesare desfasurarii activitatii sale;

– capacitatea societatii de a se adapta la circumstante noi;

– probleme financiare;– perioada pentru care firma a obtinut acces la facilitati financiar-bancare;

– cerinte de rambursare a imprumuturilor cu termen fix;

– investitii de capital importante, planificate sau anulate;

– mijloacele fixe uzate si cele care trebuie inlocuite;

– utilizarea finantarii pe termen scurt pentru nevoi pe termen lung;

– finantare prin intarzierea platilor catre furnizori si bugetul de stat;

– reducerea sau cresterea excesiva a stocurilor;

– probleme de lichiditate;

– vechimea mijloacelor fixe si probabilitatea necesitatii inlocuirii lor;

– contingente si angajamente privind capitalul.

4. Dupa analizarea factorilor mai sus mentionati, este principiul contabil al continuitatii activitatii o baza potrivita pentru intocmirea situatiilor financiare?

Daca nu: – Mai ofera situatiile financiare o imagine fidela a companiei? (Au facut directorii prezentarile adecvate?)

– Este necesara intocmirea unui raport de audit cu rezerve sau sunt necesare prezentari suplimentare in raportul de audit? (Dacă da, se intocmeste si se  adauga la raportul de audit).

5.În revizuirea statutului societăţii în ceea ce priveşte principiului continuităţii activităţii, au luat în considerare directorii o perioadă de un an de la aprobarea situaţiilor financiare?

Dacă nu: S-a menţionat aceasta în raportul directorilor?

    Sunt necesare explicaţii sau prezentări suplimentare în raportul de audit?

6. Se analizează confirmările ce trebuie incluse în scrisoarea de confirmare a declaraţiilor. Se va scrie o sinteză a factorilor analizaţi, prezentând judecăţile emise, opinia privind încadrarea societăţii în principiul continuităţii activităţii şi impactul asupra situaţiilor financiare.

42. Elemente probante in audit- prezentare si exemplificare .

 Raspuns: Potrivit Standardelor Internaţionale de Audit, elementele probante într-o misiune de audit (“audit evidence” sau “eléments probants”) reprezintă informaţii obţinute de auditor pentru a ajunge la concluzii pe care acesta îşi fondează opinia; aceste informaţii constau în documente justificative şi documente contabile care stau la baza situaţiilor financiare şi care sunt coroborate cu informaţii din alte surse.

·  sunt obţinute printr-o combinare adecvată a testelor de procedură cu controalele substantive sau numai prin controalele substantive. Testele de procedură sunt testele care permit obţinerea de elemente probante privind eficacitatea conceperii şi funcţionării sistemelor contabile şi de control intern. Controalele substantive sunt controale proprii ale auditorului în contabilitatea intreprinderii şi constau în proceduri care urmăresc obţinerea elementelor probante prin care sunt detectate anomalii semnificative în situaţiile financiare; ele sunt de două tipuri:

 • controale privind tranzacţiile, operaţiile şi soldurile conturilor;
 • proceduri analitice care constau în analiza tendinţelor şi ratiourilor (rapoartelor) semnificative, examenul variaţiilor şi examene de coerenţă cu alte informaţii.

·  În funcţie de credibilitatea informaţiilor obţinute în etapele precedente, auditorul stabileşte programele de control a conturilor pe baza cărora să poată obţine elementele probante necesare fundamentării opiniei sale. Această etapă a misiunii are, deci, ca obiectiv reunirea elementelor probante pentru a putea exprima o opinie motivată asupra conturilor anuale, ceea ce presupune asigurarea respectării regulilor legale şi regulamentare de către intreprindere şi anume:

 • regulile de prezentare şi de evaluare stipulate în normele legale şi în cele profesionale;
 • reguli de prudenţă;
 • regulile referitoare la inventarieri;
 • reguli de ţinere a registrelor şi a contabilităţii;
 • existenţa activelor şi faptul că acestea aparţin intreprinderii;
 • pasivele patrimoniale, veniturile şi cheltuielile privesc intreprinderea în cauză.

·  trebuie să îndeplinescă cumulativ două condiţii de calitate pentru a putea să stea la baza fondării unei opinii: să fie suficiente şi să fie juste (adecvate). Caracterul suficient se stabileşte în raport cu numărul de elemente probante colectate; caracterul just se apreciază în raport cu gradul de adecvare, cu pertinenţa, fiabilitatea lor. În mod normal, auditorul consideră necesar să se sprijine pe elemente probante care nu sunt concludente prin ele însele, dar care contribuie la elaborarea convingerii sale. El poate deseori să fie determinat să caute elemente probante de sursă sau natură diferită pentru a corobora o aceeaşi afirmaţie.

·  trebuie, în ansamblul lor, să permită auditorului să-şi facă o opinie cu privire la situaţiile financiare. În general, auditorul nu examinează totalitatea informaţiilor la care are acces pentru a-şi forma opinia, în măsura în care el poate ajunge la o concluzie cu privire la soldul unui cont, o categorie de operaţii sau un control intern, aplicând tehnici de sondaj bazate pe raţionament profesional sau eşantion statistic.

·  factorii care influenţează raţionamentul auditorului în legătură cu ceea ce constituie elemente probante suficiente cuprind:

 • Importanţa riscului de inexactitate; acest risc poate depinde de:
  • natura elementelor în cauză;
  • adecvarea controlului intern;
  • natura activităţilor realizate;
  • existenţa unor situaţii susceptibile de a exercita o influenţă neobişnuită asupra conducerii intreprinderii;
  • situaţia financiară a intreprinderii.
 • Importanţa relativă a elementului avut în vedere, ţinând seama de ansamblul informaţiilor bilanţului contabil.
 • Experienţa căpătată în cursul unor auditări anterioare.
 • Concluziile procedurilor de audit, în special descoperirea eventuală a unor fraude sau erori.
 • Tipul de informaţie disponibilă.

·  In cazul obţinerii de elemente probante pornind de la testele de procedură, aspectele sistemelor contabile şi de control intern asupra cărora auditorul va strânge elemente probante se referă la:

 • conceperea sistemelor contabile şi de control intern; sunt aceste sisteme concepute de o manieră care să prevină sau să detecteze şi corecteze anomalii semnificative
 • funcţionarea sistemelor contabile şi de control intern; aceste sisteme au funcţionat de o manieră satisfăcătoare pe toată perioada

·  În colectarea elementelor probante pornind de la procedurile de conformitate, auditorul se asigură de posibilitatea obţinerii unor afirmaţii în materie:

 • de existenţă: controlul intern există?
 • de eficacitate: controlul intern funcţionează eficace?
 • de permanenţă: controlul a funcţionat eficace pe toată perioada în cursul căreia auditorul înţelege să se sprijine pe el?

·  În cazul obţinerii de elemente probante pornind de la controalele substantive, auditorul trebuie să determine dacă elementele rezultate din aceste controale precum şi din testele de procedură sunt suficiente şi adecvate pentru a stabili dacă la elaborarea situaţiilor financiare de către conducerea întreprinderii au fost întrunite criteriile următoare:

 • de existenţă: un element al activului sau pasivului există la un moment dat;
 • de drepturi şi obligaţii: un element de activ este un drept al intreprinderii iar un element de pasiv este o obligaţie pentru intreprinderea dată, la un moment dat;
 • de apartenenţă (de realitate) tranzacţiile sau evenimentele se referă la intreprinderea dată şi s-au produs în cursul perioadei respective;
 • de exhaustivitate: activele, datoriile, tranzacţiile sau evenimentele au fost înregistrate şi toate faptele importante au fost menţionate;
 • de evaluare: înregistrarea unui activ sau a unei datorii s-a făcut la valoarea lor de inventar;
 • de măsurare: o operaţie sau un eveniment este înregistrată la valoarea sa de tranzacţionare şi un venit sau o cheltuială aparţin perioadei;
 • de prezentare si publicitate: o informaţie este prezentată, clasată şi descrisă conform referenţialului contabil aplicabil.

·  Obţinerea de elemente probante privind o informaţie dată, de exemplu, existenţa de stocuri, nu scuteşte obţinerea de elemente probante pentru o altă afirmaţie, de exemplu, evaluarea lor.

·  Auditorul poate obţine un grad de certitudine mai ridicat atunci când elementele probante adunate, de origine şi de natură diferite, sunt concordante. În acest caz, auditorul poate obţine un grad de certitudine global superior celui pe care îl obţine din fiecare din elementele probante luate izolat. Invers, atunci când elementele probante obţinute din surse diferite nu sunt concordante între ele, poate fi necesară folosirea unor proceduri suplimentare în scopul rezolvării contradicţiei. Trebuie să existe un raport rezonabil între costul pentru obţinerea unor elemente probante şi utilitatea informaţiei obţinute. Cu toate acestea, dificultăţile şi costurile suportate pentru a controla un element deosebit nu pot justifica valabil, prin ele însele, omisiunea unei proceduri. Atunci când auditorul are dubii legitime cu privire la o informaţie care prezintă o importanţă semnificativă, el trebuie să se străduiască să obţină elemente probante suficiente pentru a elimina aceste dubii. Dacă nu este în măsură să obţină aceste elemente probante suficiente, el nu trebuie să formuleze o opinie fără rezervă.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

arhipura

inspiratie pentru casa ta moderna

D-ale copilăriei

"Toţi fugim după copilăria noastră. La 12 ani fugim după zmee. Pe urmă fugim după sufletul nostru de copil". (Francis Blanche, 1921 -1974)

Alioşa

File de jurnal

Scherben

franturi...farame...

I'm feeling free RO

Ce nu văd alţii vedem noi

Bucăți de fictiune

A topnotch WordPress.com site

luizapuia

Cuvintele potrivite sunt mereu simple..

Poteci de dor

"Adevărul, pur şi simplu, e rareori pur şi aproape niciodată simplu" - Oscar Wilde

Silent Musae

Nopti albe, zambete si puf de perna

Ieri Azi Maine

Parerea omului obisnuit despre ziua de ieri, care a fost, ziua de azi, pentru ca o traieste, si ziua de maine in care crede cu tarie ca va fi una deosebita.

Daniela Blog

poezie, literatura, calatorie, amuzament

Stropi de suflet

Aurora Georgescu

Subconstientul genial

Speranta noastra spre nemurire

homemadebyelena

homemadebyelena

dear enemy

A topnotch WordPress.com site

Littlebutterfly

un fluture cu aripi colorate

OAMENI ŞI ŞOBOLANI

Ori că ninge, ori că plouă mi se rupe fix în două

AdrianHalpert.com

Jurnalist 24/7. Idei. Opinii. Dezbateri. Life

Q-zone

Despre ce iubește Q.

Zwischen uns sei Wahrheit!

Laborator de idei...

valeriu dg barbu

©valeriu barbu

Zamfir Turdeanu' - un turdean (aproape) ca oricare

Crâmpeie de viaţă, adunate de pe la Turda - Câmpia Turzii şi satele dimprejur

Blogul EDITURII EXCELSIOR ART

CARTEA – PRIETENUL CARE NU TRĂDEAZĂ!

Pentruvoi's Weblog

Blogul reflectiilor despre viata

daniela marin

Motto: Iubirea de cunoastere fara de cunoasterea iubirii este suferinta./The love of knowing without the knowing of love is the suffering itself.

revelatiinesfarsite

Just another WordPress.com site

Popas pentru suflet

Cristian Ionescu

Gabriela Savitsky

Nihil sine Deo

Adrian Mangu

blogger civic și literar

La taifas cu Radu

Cabinet de psihoterapie integrativă dr. Radu Albotă

Zâmbetul Soarelui

Un blog de Sorina Chirilă

Genunchiul Lumii

blogolumea. strada sforii. poezie pierdută. crochiuri. cotidiene

fotografia cuvântului rostit

fiecare fotografie are o poveste...şi o poezie!

Oleg Chicu

Inima nu poate vorbi...dar din fericire poate scrie

poemsoftherainbow

"Poezia este ochiul care plange. Ea este umarul care plange, ochiul umarului care plange."

Noul cuvânt al vechilor filosofi

Sânt reîncarnarea inspiraţiei marilor poeţi dispăruţi

Literatura si raftul cu carti

Redescopera placerea lecturii

Cogito,ergo sum

Anticii spuneau: "Puterile lumii sunt trei: inteligenta, forta,fericirea"

%d blogeri au apreciat asta: